PILATES

YOGA

ZUMBA

MANTENIMIENTO

OR

ADMITIDOS ADMITIDOS ADMITIDOS  ADMITIDOS  ADMITIDOS
         
PIL LX 9.30 Trim YOG LX 10.30 Trim ZUM MJ 9.30 Trim    
PIL LX 19.30 Trim YOG LX 18.30 Trim ZUM MJ 19.30 Trim  MA A LXV 15.30 Trim  
PIL LX 20.30 Trim YOG MJ 18.30 Trim      
PIL MJ 15.30 Trim        
PIL MJ 17.30 Trim        
PIL TER MJ 10 Anual        
         
         
         
         
         
         
PIL TER 17.30 Trim        
PIL TER LX 14.30 Trim        
         
 PIL TER MJ 10 Trim