PILATES

YOGA

ZUMBA

MANTENIMIENTO

OR

ADMITIDOS ADMITIDOS ADMITIDOS  ADMITIDOS  ADMITIDOS
         
PIL LX 9.30 YOG LX 10.30 ZUM MJ 9.30    
PIL LX 19.30 YOG LX 18.30 ZUM MJ 19.30    
PIL LX 20.30 YOG MJ 18.30      
PIL MJ 15.30        
PIL MJ 20.30        
PIL TER 17        
PIL TERMJ 10